بررسی قیمت پودر آب پنیر1394/09/02

logo_nasrdalya_512

در یک هفته گذشته قیمت پودر آب پنیر در بازار اامریکا و غرب اروپا به ترتیب با 0/57درصد و 0/7 درصد کاهش نسبت به تاریخ 1394/08/25 روبه رو شده است ولیکن نسبت به ماه پیش همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده است البته کاهش قیمت با توجه به کاهش…

متن کامل