«كاظم نژاد» جانشين مهرفرد شد

 «مهدی کاظم نژاد»، با حکمی از سوی عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به سمت سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: مقتضی است با هماهنگی واحدهای ذی ربط نسبت به ساماندهی بخش فرآوری محصولات کشاورزی و توسعه اشتغال در بخش کشاورزی اقدام فرمائید.

پیش از این علی اکبر مهرفرد، عهده دار این سمت در وزارت جهاد کشاورزی بود.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.