قطع همکاری مهندس عاشوری

ضمن عرض تشکر از زحمات اقای مهندس عاشوری 

بدین وسیله قطع همکاری شرکت نصر دالیا با نامبرده اعلام میگردد.لذا خواهشمندیم جهت هماهنگی موارد مربوطه بازرگانی با سرکار خانم مهندس کریمی هماهنگی لازم انجام پذیرد.

دیدگاه مسدود است.