قیمت پودر آب پنیر

در هفته منتهی به دوشنبه 15 شهریور ماه بازهم شاهد افزایش قیمت  پودر آب پنیردر بازار اروپا و امریکا بودیم  رشدی معادل 2/3درصد نسبت به ماه گذشته میلادی و18/9 درصدی نسبت به ماه مشابه در سال 2015 میلادی که این سیر رو به رشد این محصول نوید  رونق در بخش صادرات برای تولیدکنندگان داخلی جهت بازار های منطقه می گردد. اما در وضعیت فعلی حاکم بر بازار داخلی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا سبب گردیده است که طی یک دوره بی ثباتی در بازار با یک وضعیت نسبی پایدارولیکن نامطلوب نه بارای تولید کننده و نه مصرف کننده  مواجه هستیم . امیدواریم در ماههای آینده شاهد رونق در بازار باشیم.

دیدگاه مسدود است.