بررسی قیمت پودر آب پنیر 1394/09/18

وضعیت بازار در یک هفته گذشته تقریبا ثابت بوده شاخص ریسک پذیری سرمایه گذاران نیز عدد 58 را نشان می دهد که ناشی از رکود در وضعیت فعلی می باشد.

قیمت پودر آب پنیر در غرب اروپا بدون تغییر بوده ولیکن در شرق اروپا با رشد 1/72درصدی هفته پر رونقی را نسبت به قبل پشت سر گذاشته است. از طرفی قیمت پودر آب پنیر در منطقه امریکا بدون تغییر باقی مانده است و در بازار داخلی با توجه به اینکه مبحث صادرات تقریبا رو به رشد بوده شاهد یک وضعیت ثابت در قیمتها می باشیم و روند کاهشی قیمت متوقف گردیده است .

دیدگاه مسدود است.