بررسی قیمت پودر آب پنیر1394/09/02

در یک هفته گذشته قیمت پودر آب پنیر در بازار اامریکا و غرب اروپا به ترتیب با 0/57درصد و 0/7 درصد کاهش نسبت به تاریخ 1394/08/25 روبه رو شده است ولیکن نسبت به ماه پیش همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده است البته کاهش قیمت با توجه به کاهش شاخص ریسک پذیری  در این مدت قابل پیش بینی بود.البته در شرق اروپا وضعیت کاملا متفاوت بوده و با رشد قیمت روبرو هستیم

از طرفی با توجه به اخبار رسیده که نشان می دهد شرکتهای داخلی در این مدت پودر آب پنیر قابل توجه ای نسبت به نقطه مشابه در ماه گذشته داشته باشند به نظر می رسد روند کنونی حفظ

گردد .

دیدگاه مسدود است.