بررسی قیمت پودر آب پنیر

گزارش ها و آمار نشان می دهد در سه ماه منتهی به سپتامبر 2015 با یک روند کاهش قیمت در بازار اروپا رو برو بودیم بطوریکه در روزهای پایانی ماه سپتامبر به پایین ترین حد خود در سه سال گذشته رسید که البته این روند از ماه اکتبر تغییر کرده و با یک رشد 5/5درصدی نسبت به ماه پیش سیر صعودی را به خود گرفته است این موضوع در بازار داخلی کشور نیز تاثیر گذاشته و سبب گردیده است که قیمتها در بازار دچار یک نوسانشود که به نظر می رسد با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال 2015 رشد قیمت اندک می باشد اتفاق خاصی پیش بینی نمی شود.

دیدگاه مسدود است.