بررسی قیمت پودر آب پنیر1394/09/02

در یک هفته گذشته قیمت پودر آب پنیر در بازار اامریکا و غرب اروپا به ترتیب با 0/57درصد و 0/7 درصد کاهش نسبت به تاریخ 1394/08/25 روبه رو شده است ولیکن نسبت به ماه پیش همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده است البته کاهش قیمت با توجه به کاهش…

متن کامل

بررسی قیمت پودر آب پنیر

پس از چند ماه سیر نزولی قیمت پودر آب پنیر که تقریبا در ماه سپتامبر 2015 به یک ثبات حداقلی رسید شاهد افزایش تدریجی قیمت این محصول در بازار اروپا بودیم رشدی معادل 5 درصد نسبت به ماه قبل از خودمی باشد. البته با توجه به موجودی فعلی این محصول…

متن کامل