اثر پودر آب پنير بر خواص رئولوژيك خمير و بياتي نان سنگك

134451 Bread Ears Of Corn A Table Bokeh Slices P

پودر آب پنير به علت دارا بودن لاكتوز و پروتئين عامل مهمي در قوي كردن آرد و كاهش نقش نشاسته گندم بوده و مي تواند سهمي در كاهش بياتي نان داشته باشد. در اين پژوهش پودر آب پنير در پنج (صفر تا پنج درصد) به آرد نان سنگك افزوده شد…

متن کامل