تورم تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری ۳۲.۹ درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٣٧٩ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢.٨ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٢.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص زراعت و باغداری در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٣٢٨.٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٢٦.٧ درصد افزایش است.

شاخص گروه غلات در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٠٣.٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦.٤ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٠.٥ درصد افزایش است.

شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٢٤٦.٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٩.٢ درصد افزایش است.

شاخص گروه سبزیجات در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٢٠.٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.١ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٥٢.٨ درصد افزایش است.

شاخص گروه مواد خام طبقه بندی نشده در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٢٨٩.٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٧.٨ درصد افزایش است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص دامداری سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٨٦.٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٥.٥ درصد افزایش است.

شاخص گروه پرورش بز و بزغاله  در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٥٦.٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٤ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٥١.٥ درصد افزایش است.

شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٦١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٢ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٨.٩ درصد افزایش است.

شاخص گروه گوسفند و بره در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٣٧,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٩ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٨.٤ درصد افزایش است.

شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٤٧.٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٥.١ درصد افزایش است.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.