شعار روز جهانی استاندارد ۲۰۱۶ منتشر شد

روز جهانی استاندارد-۱۴ اکتبر ۲۰۱۶ / استانداردها اعتمادسازند
به گزارش نصردالیا ، استانداردها ما را به روش ها و آیین کارهای اطمینان بخش و با چارچوب های قابل اعتماد همکاری متصل می سازند. از طریق ارایه تفاسیر مشترک در باره طرف های یک ارتباط یا معامله ،استانداردها درتجارت سودمند متقابل و بهره گیری مناسب از منابع در تجارت بین المللی ضروری می باشند.
تعاملات اجتماعی برمجموعه ای از معیارها، مفاهیم یا معانی بنیادین مورد احترام عمومی تکیه دارد – استانداردهای بین المللی با مدون سازی این معیارها دسترسی همگانی به آنان را تضمین می نمایند.
محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد بین المللی دارای نشانه ی کیفیت،ایمنی یا هماهنگی است. استانداردها در باره گوناگونی های جهان همبسته ما صحبت می کنند، در جاهایی که اطمینان ازسخن گفتن با واژگان مشابه ضروری است ،یکنواختی را مطرح می نمایند.
نوشته شعار روز جهانی استاندارد ۲۰۱۶ منتشر شد – صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.