شاخص ترس و ریسک پذیری سرمایه گذاران

آنچه که از ابتدای ماه  داده ها و وضعیت بازار و در مقابل عکس العمل سرمایه گذاران نشان می دهد شاخص ریسک پذیر رو به افزایش بوده  و سبب جاری شدن پول در بازار گردیده است هر چند این روند با احتیاط بیشتری از جانب سرمایه گذاران همراه است و در وضعیت رکود بازار به نظر نمی رسد واکنش زود هنگامی را به دنبال داشته باشد ولی می توان امیدوار بود شرایط در چند ماه آینده متفاوت از امروز باشد.

دیدگاه مسدود است.